Polityka Prywatności

Z tej Polityki prywatności dowiesz się, jakie dane zbiera ta strona internetowa i w jakim celu, a także jak możesz je aktualizować, eksportować i usuwać oraz nimi zarządzać.

WysokoWrażliwa.pl

Spis treści Polityki Prywatności

I. Postanowienia ogólne
 1. Niniejsza Polityka prywatności strony internetowej https://wysokowrazliwa.pl/ (dalej: Strona internetowa WysokoWrażliwa.pl) ma charakter informacyjny, nie jest ona źródłem obowiązków dla odwiedzających oraz dokonujących zakupu na Stronie internetowej WysokoWrażliwa.pl. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie internetowej WysokoWrażliwa.pl, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania przez Stronę internetową WysokoWrażliwa.pl plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony internetowej WysokoWrażliwa.pl jest Paulina Hycnar – Wysoko Wrażliwa prowadząca działalność przy ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, Polska. Posiadająca NIP: 6751755647; REGON: 389899306, e-mail: kontakt@wysokowrazliwa.pl; – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Sprzedawcą produktów na Stronie internetowej WysokoWrażliwa.pl.
 3. Dane osobowe na Stronie internetowej WysokoWrażliwa.pl przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.
 4. Korzystanie ze Strony internetowej WysokoWrażliwa.pl, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony internetowej WysokoWrażliwa.pl Kupującego z związku z dokonywaniem zakupów jest dobrowolne, z zastrzeżeniem następujących wyjątków:
 • zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na Stronie internetowej WysokoWrażliwa.pl oraz w Regulaminie Sprzedaży oraz Świadczenia Usług Drogą elektroniczną i niniejszej Polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na Stronie internetowej WysokoWrażliwa.pl, Blogu oraz w Regulaminie Sprzedaży oraz Świadczenia Usług Drogą elektroniczną;
 • obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 2. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej Polityce prywatności i rozpoczynające się wielką literą (np. Sprzedawca, Kupujący, Strona internetowa) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sprzedaży oraz Świadczenia Usług Drogą elektroniczną dostępnym na Stronie internetowej WysokoWrażliwa.pl.

II. Podstawy przetwarzania danych

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 
 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 pkt a RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c RODO)
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)
 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w II pkt 1 Polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Kupujących korzystających ze Strony internetowej WysokoWrażliwa.pl przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

III. Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych na Stronie internetowej WysokoWrażliwa.pl

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez danego Odwiedzającego lub Kupującego na Stronie internetowej WysokoWrażliwa.pl.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe na Stronie internetowej WysokoWrażliwa.pl w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania i czas trwania przetwarzania

Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem ww. umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku Kupujących nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Kupującego.

Marketing własnych usług/produktów Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu własnych usług/produktów w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Imię, adres poczty elektronicznej

Wysyłka Newslettera, dostęp do biblioteki darmowych plików po zapisaniu się na Newsletter

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Administrator nie może przetwarzać danych w przypadku wypisania się z Newslettera (rezygnacji z newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wysokowrazliwa.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Imię, adres poczty elektronicznej

Prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Kupującego

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku Kupujących nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Kupującego.


IV. Odbiorcy danych Strony internetowej WysokoWrażliwa.pl

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej WysokoWrażliwa.pl, w tym dla realizacji zawieranych Umów sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w Polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe Kupujących korzystających ze Strony internetowej WysokoWrażliwa.pl mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
 • przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Kupującego, który korzysta ze sposobu dostawy Produktu przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Kupującemu;
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Kupującego, który korzysta z zakładki sklep na Stronie internetowej WysokoWrażliwa.pl ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Kupującego; 
 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego na Stronie internetowej WysokoWrażliwa.pl i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności;
 • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności;
 • dostawcy usług marketingowych – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego i Odwiedzającego jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania zgodnego z niniejszą Polityką prywatności. (m.in. prowadzenie profilu w serwisie Facebook, Instagram, prowadzenie bloga).

V. Profilowanie na Stronie internetowej WysokoWrażliwa.pl

 1. RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie Polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
 2. Administrator może korzystać z profilowania do celów marketingu własnych usług/produktów, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych na Stronie internetowej WysokoWrażliwa.pl. Efektem korzystania z profilowania na Stronie internetowej WysokoWrażliwa.pl. może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w sklepie internetowym dostępnym na Stronie internetowej WysokoWrażliwa.pl..
 3. Profilowanie na Stronie internetowej WysokoWrażliwa.pl. polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na Stronie internetowej WysokoWrażliwa.pl. np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Stronie internetowej WysokoWrażliwa.pl, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów na Stronie internetowej WysokoWrażliwa.pl. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przeniesienia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz odpowiednich przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu własnych usług/produktów – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu własnych usług/produktów, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie Polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki prywatności.

VII. Cookies

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę internetową WysokoWrażliwa.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Stronę internetową WysokoWrażliwa.pl).
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony internetowej WysokoWrażliwa.pl w następujących celach:
 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy zamówienia lub ankiet;
 • dostosowywania zawartości Strony internetowej WysokoWrażliwa.pl do indywidualnych preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej WysokoWrażliwa.pl
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony internetowej WysokoWrażliwa.pl;
 • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Stronę internetową WysokoWrażliwa.pl poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.
 • profilowania i w celach analitycznych. Do profilowania wykorzystywane są m.in. następujące dane: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia.
 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony internetowej WysokoWrażliwa.pl.
 2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Stronę internetową WysokoWrażliwa.pl – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 4. Administrator może korzystać z usług Google Analytics oraz Google Ads dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch na stronie WysokoWrażliwa.pl i wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Strony internetowej WysokoWrażliwa.pl. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające Stronę internetową WysokoWrażliwa.pl. Administrator korzystając z powyższych usług gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Stornę internetową WysokoWrażliwa.pl oraz sposób ich zachowania na Stronie internetowej WysokoWrażliwa.pl, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 5. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na Stronie internetowej WysokoWrażliwa.pl – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko Strony internetowej WysokoWrażliwa.pl. Strona internetowa WysokoWrażliwa.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
 2. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Strony internetowej WysokoWrażliwa.pl – zamieszczonej na niej blogu, biblioteki darmowych materiałów, sklepu lub Polityki prywatności, prosimy o kontakt na następujący adres: kontakt@wysokowrazliwa.pl

Masz pytania dotyczące polityki prywatności mojej strony?