Regulamin strony oraz sklepu internetowego

Z tej tego regulaminu dowiesz się o postanowieniach ogólnych strony WysokoWrażliwa.pl, a także o postanowieniach dot. Newslettera, polityki zwrotów oraz o możliwości i warunkach reklamacji, o dostępnych metodach płatności i dostawy zakupów, a także informacje o ochronie danych osobowych (RODO).

WysokoWrażliwa.pl

Spis treści Regulaminu strony

§ 1.Informacje ogólne
 

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Produktów przez Paulina Hycnar – Wysoko Wrażliwa prowadząca działalność przy ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, Polska. Posiadająca NIP: 6751755647; REGON: 389899306, e-mail: kontakt@wysokowrazliwa.pl za pośrednictwem Strony internetowej www.wysokowrazliwa.pl.

2. Niniejszy regulamin, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w zakresie korzystania przez Kupującego z funkcjonalności Sklepu internetowego.

3. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają

− Kodeks cywilny – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).
− Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, nie będąca jednocześnie Przedsiębiorcą- Konsumentem.
− Kupująca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. Kupującym może być w szczególności Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca- Konsument.
− Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego, w której widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty oraz umożliwiająca Kupującemu ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy oraz formy płatności.
− Przedsiębiorca- konsument- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w tym także wspólnik spółki cywilnej, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej. Definicję ustawową Przedsiębiorcy- konsumenta zawiera art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
− Regulamin – niniejszy regulamin.
− Sklep internetowy – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.wysokowrazliwa.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może zakupić Produkt od Sprzedawcy poprzez złożenie Zamówienia. Sklep internetowy udostępnia Kupującym również usługi elektroniczne opisane w niniejszym Regulaminie.
− Sprzedawca – Paulina Hycnar – Wysoko Wrażliwa prowadząca działalność przy ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, Polska. Posiadająca NIP: 6751755647; REGON: 389899306, e-mail: kontakt@wysokowrazliwa.pl Sprzedawca jest jednocześnie podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
− Produkt – oferowana przez Sprzedawcę rzecz ruchoma będąca przedmiotem a także produkty cyfrowe w formie plików do pobrania – Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą; Wszystkie Produkty są uwidocznione na stronie internetowej www.wysokowrazliwa.pl.
– Formularz zamówienia- usługa Sklepu Internetowego, interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
− Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
− Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta na odległość między Kupującym a Sprzedawcą.
− Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 20018 r. poz. 1000)
− Ustawa o prawach autorskich – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2017 poz. 880).
− Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 683).
− Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
− Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane drogą elektroniczną poprzez Formularz Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. W Zamówieniu Kupujący określa w szczególności rodzaj i liczbę Produktów, których dotyczy Umowa sprzedaży, a także ich ceny jednostkowe i cenę łączną wszystkich Produktów (wraz z podatkami).

– Konto Kupującej – adres strony internetowej pod adresem której znajduje się panel zarządzania, dostęp do Panelu posiadają tylko Kupujące które zawarły Umowę sprzedaży ze Sprzedającym i posiadają aktywne konto z adresem e-mail oraz hasłem.

4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.wysokowrazliwa.pl. Regulamin jest publikowany w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.

5. Regulamin stanowi integralną część każdej Umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z Kupującym. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem przez Kupującego, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

6. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności prowadzącej do skorzystania z usług Sklepu internetowego.

 
§ 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego
 

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:

− dostęp do Internetu,
− zainstalowana przeglądarka internetowa,
− posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

2. W trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym Kupującego zostają zainstalowane pliki cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu internetowego. Sprzedawca zapewnia Kupującemu dostęp do informacji o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący. Informacje te Sprzedawca zamieszcza w „Polityce prywatności” dostępnej na stronie Sklepu internetowego www.wysokowrazliwa.pl.

3. Sprzedawca zapewnia Kupującemu dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz informacji o udostępnianych przez Sprzedawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Informacje, o których mowa powyżej stanowią załącznik do Regulaminu.

4. Kupujący jest zobowiązany w szczególności do:

− podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd i nie naruszających praw osób trzecich,
− niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających prawa osób trzecich,
− korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
− niepodejmowanie działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, które znajdują się w posiadaniu Sprzedawcy,
− korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi zwyczajami,
− korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Kupujących oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,
− korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

5. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w §2 ust. 4 powyżej Sprzedawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym.

6. Korzystanie przez Kupującego z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do Koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego łącznie czterech kolejnych kroków: 1. Wypełnieniu Formularza Zamówienia, 2. Kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego checkbox obok oświadczenia „Potwierdzam, że zapoznałam się z Regulaminem strony a także polityką prywatności i akceptuję postanowienia w nich zawarte”, 3. kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego checkbox obok oświadczenia „Oświadczam, że zostałem pouczona o prawie odstąpienia od umowy oraz zapoznałem się z Polityką prywatności”, oraz 4. kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „Kupuję i płacę”. Do momentu kliknięcia przez Kupującą pola „Kupuję i płacę” Kupująca ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych do Formularza Zamówienia danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży jest podanie przez Kupującą następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Kupujących niebędących osobami fizycznymi niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Klikając „Kupuję i płacę” Kupująca wyraża zgodę na dostarczenie produktu cyfrowego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz oświadcza, że została poinformowana o utracie przysługującego jej prawa odstąpienia od umowy zgodnie z Regulaminem strony wysokowrazliwa.pl

7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia, przesyłając Kupującemu oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu Zamówienia. Wypowiedzenia tego Sprzedawca może dokonać z ważnych przyczyn, do których należą:
− korzystanie przez Kupującego ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,
− korzystanie przez Kupującego ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
− przesłanie lub umieszczenie przez Kupującego w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

8. Kupujący może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@wysokowrazliwa.pl

9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jak i rozwiązanie tej umowy nie ma wpływu na prawa nabyte przez Kupującego i Sprzedawcę przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem tej umowy.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

− blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedawcę przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego,
− za transakcje dokonane za pośrednictwem Sklepu internetowego przez nieuprawnione osoby trzecie,
− zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury technicznej Kupującego,
− szkody wynikłe na skutek podania przez Kupującego błędnych, nieprawdziwych lub niepełnych informacji podczas składania Zamówienia poprzez serwis Sklepu internetowego, a także szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania przez Kupującego postanowień Regulaminu.

 
§ 3. Zawarcie Umowy sprzedaży
 

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej www.wysokowrazliwa.pl/sklep lub w innych miejscach służących eksponowaniu Produktu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Przed zawarciem Umowy sprzedaży, Sprzedawca zapewnia Kupującemu udzielenie wyczerpujących informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość. Informacje obejmują w szczególności:

− główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposób porozumiewania się z Kupującym;
− dokładne dane identyfikujące Sprzedawcę;
− adres siedziby Sprzedawcy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu;
− adres, pod którym Kupujący może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres siedziby Sprzedawcy;
− łączną cenę za Produkt wraz z podatkami;
− koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy sprzedaży w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
− sposób i termin zapłaty;
− sposób i termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz procedura rozpatrywania reklamacji;
− sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, a także wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży;
− koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, które ponosi Kupujący oraz koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
− brak prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, w sytuacjach określonych w Ustawie o prawach konsumenta, lub okoliczności, w których Kupujący traci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;
− obowiązek Sprzedawcy dostarczenia rzeczy bez wad;
− istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji;
− minimalny czas trwania zobowiązań Kupującego wynikających z Umowy sprzedaży;
− możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Kupującego Zamówienia. Złożenie przez Kupującego Zamówienia stanowi wyrażenie woli związania się Umową sprzedaży ze Sprzedawcą i złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta. Zamówienia można składać poprzez Formularz zamówienia zamieszczony na stronie Sklepu internetowego www.wysokowrazliwa.pl/sklep

4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia należy wejść na stronę internetową: www.wysokowrazliwa.pl/sklep, dokonać wyboru interesującego Produktu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty. Wybór Produktów będących przedmiotem Zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do Koszyka.

5. W przypadku chęci otrzymania faktury dla firmy przy składaniu Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia należy zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę dla firmy” oraz uzupełnić dane wymagane do wystawienia faktury.

6. W celu dokonania Zamówienia konieczne jest zapoznanie się przez Kupującego z Regulaminem oraz jego akceptacja. Przy składaniu Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia zaznaczenie opcji “Potwierdzam, że zapoznałam się z Regulaminem strony oraz sklepu internetowego i akceptuję jego postanowienia’ zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego postanowienia i wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone. Brak takiej akceptacji powoduje brak możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym w szczególności uniemożliwia złożenie Zamówienia. Regulamin jest udostępniany w taki sposób, aby Kupujący mógł go przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.

8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie:

a. drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail co powoduje związanie Kupującego jego Zamówieniem i stanowi przyjęcie Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje przez przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w niniejszym ustępie. 

9. W trakcie procesu realizacji Zamówienia, Sprzedawca poinformuję Kupującą drogą mailową, pod jakim adresem URL Kupującą powinna zalogować się w celu otrzymania Produktu. 

10. Po dostarczeniu Kupującemu Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym, Sprzedawca może zwrócić się do Kupującego, za pośrednictwem poczty elektronicznej z pytaniem o zadowolenie z otrzymanych Produktów, jakość obsługi Kupującego w Sklepie Internetowym lub z propozycją zakupu innych Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym.

11. Dostęp do Produktów, czyli okres czasu, na jaki Sprzedawca daje Kupującemu gwarancję dostępu do odtworzenia lub pobrania zakupionych Produktów, jest następujący:

a. Rozwojownik – dostęp do pobrania Rozwojownika jest możliwy w trakcie trwania Subskrypcji. Przed anulowaniem Subskrypcji zaleca się Kupującemu pobranie wszystkich zakupionych w ramach Subskrypcji plików.

b. Warsztaty (prowadzone online w czasie rzeczywistym) – dostęp do uczestniczenia w warsztatach w czasie rzeczywistym jest możliwy tylko i wyłącznie w czasie trwania warsztatu, określonym indywidualnie dla każdego warsztatu na stronie zapisu na warsztat. Sprzedawca zobowiązuje się dokonać wszelkich starań, by pomóc Kupującemu rozwiązać ewentualne problemy techniczne związane z niemożnością uczestnictwa w warsztacie organizowanego na platformie Zoom (tj. trudności z zalogowaniem się na warsztat). Jednocześnie Sprzedawca zastrzega sobie prawo braku pomocy w przypadku, gdy Kupujący zgłosi ww. problemy w trakcie trwania warsztatu.

c. Warsztaty (w wersji nagrania) – dostęp do obejrzenia nagraniu z warsztatu gwarantowany jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu warsztatu.

12. W przypadku warsztatów prowadzonych w czasie rzeczywistym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu warsztatu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku awarii urządzeń i platform niezbędnych do przeprowadzenia warsztatu, przerwy w dostawach prądu, choroby oraz różnego rodzaju kataklizmów. W przypadku wystąpienia takich sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Kupującego o nowym terminie prowadzenia warsztatu. Sprzedawca zobowiązuje się przeprowadzić warsztat bez zwłoki w najbliższym możliwym terminie.

 
§ 4. Ceny produktów i płatności
 

1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) oraz określone są w wartości brutto tj. zawierają podatki oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Produktu, a tym samym stanowią całkowity wymiar świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującej w związku z zakupem Produktu.

2. Cena jednostkowa Produktu uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Kupującą a Sprzedawcą z chwilą złożenia Zamówienia.

3. Składając zamówienie Kupująca może wybrać następujące sposoby płatności:

− Płatność przelewem online – wpłata za pośrednictwem kanału płatności online, na konto partnera sklepu – serwisu PayU; serwis PayU udostępnia następujące formy płatności: płatność za pośrednictwem Blik, przelew online za pośrednictwem wybranego banku, płatność kartą kredytową.

4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności.

5. Kupująca zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Produkt w momencie składania zamówienia. W momencie gdy Kupująca nie dokona płatności przez system płatniczy PayU, lub nastąpi niepowodzenie płatności z przyczyn technicznych – Zamówienie nie zostanie zrealizowane przez Sprzedającego. 

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w § 4 ust. 5 za uprzednim poinformowaniem Kupującego.

 
§ 5 Płatności cykliczne 

1. W przypadku produktów, które opierają się na płatnościach cyklicznych, operatorem płatności cyklicznych jest PayU SA, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy, Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII, Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399.

2. Rezygnacja Kupującej z produktów opierających się na płatnościach cyklicznych możliwa jest w każdym momencie poprzez zalogowanie się do Konta Kupującej. 

3. Wszelkie płatności cykliczne dokonywane przez Kupującą są dokonywane na poczet Produktów Cyfrowych które dostarcza Sprzedający.

4. Przerwanie płatności cyklicznych jest jednoznaczne z rezygnacją z subskrypcji Produktów Cyfrowych.

5. Aby zrezygnować z subskrypcji oraz przerwać płatność cykliczną należy zalogować się do Paneli Klientki pod linkiem https://wysokowrazliwa.pl/sklep/logowanie oraz anulowanie subskrypcji w zakładce Subskrypcje.

6. Za moment zrezygnowania z subskrypcji uznaje się chwilę kliknięcia przycisku rezygnacji z subskrypcji w zakładce Subskrypcje w Panelu Klientki.

7. Nie są traktowane jako rezygnacja z subskrypcji wiadomości w mediach społecznościowych ani wiadomości mailowe z informacją o chęci rezygnacji z subskrypcji i żadne z takich działań nie powoduje rezygnacji z subskrypcji ani zatrzymania płatności cyklicznych związanych z dostarczaniem Produktów Cyfrowych.

 
 
§ 6. Odstąpienie od Umowy sprzedaży
 

1. Jeśli w toku zakupu Produktu Kupująca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

2. W sytuacji gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Kupująca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej.

3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.

4. Kupująca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest jednak tylko zaleceniem, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.

5. Celem zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Kupująca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującej lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.

7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującą lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupująca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.

8. Kupująca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 
§ 7. Odpowiedzialność za wady
 

1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującej produktu wolnego od wad.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującej, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

3. W przypadku kiedy Kupująca stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. W celu złożenia reklamacji Kupująca może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego w niniejszym Regulaminie jako załącznik. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno za pośrednictwem poczty tradycyjnej, jak i poczty elektronicznej, przy czym preferowana jest forma elektroniczna.

5. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

6. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Kupującą w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny, podany przez Klienta w reklamacji, w terminie do 14 dni.

6. Zaleca się podanie przez Kupującą w opisie reklamacji następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.

7. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Kupującą do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

9. Więcej informacji na temat praw Kupującej można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta –

 
§ 8. Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną
 

1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego, mogą być składane z tytułu:
− niedotrzymania z winy Sprzedawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Kupującego,
− niewykonania, nienależytego wykonania usług przez Sprzedawcę lub wadliwego ich rozliczenia.

2. Reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.

3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia jej wniesienia.

 
§ 9. Odstąpienie od umowy produktów cyfrowych
 
1. Zgodnie z art 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po ściągnięciu ebooka (treść cyfrowa) konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.
 
§ 10. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców
 

1. Postanowienia zawarte w §9 Regulaminu dotyczą wyłącznie Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami lub Przedsiębiorcami- konsumentami, tj. Kupujących będących przedsiębiorcami lub zawierających Umowę sprzedaży w imieniu przedsiębiorcy, w sytuacji, gdy umowa ta ma dla przedsiębiorcy charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne dla Przedsiębiorcy sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości, niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności w Zamówieniu oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.

3. Produkty będące przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Przedsiębiorcy za wady rzeczy sprzedanej, pod warunkiem przedstawienia przez Przedsiębiorcę dowodu zakupu rzeczy (faktury w formie cyfrowej).

6. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w ciągu siedmiu (7) dni i nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie tj. w ciągu siedmiu (7) dni od jej wykrycia, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie tj. w ciągu siedmiu (7) dni po jej stwierdzeniu.

7. Okres rozpatrywania reklamacji złożonej przez Przedsiębiorcę wynosi trzydzieści (30) dni od dnia otrzymania reklamowanego Produktu przez Sprzedawcę. Termin ten może zostać przedłużony w uzasadnionych przypadkach, o czym Przedsiębiorca zostanie poinformowany. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy w powyżej określonym terminie jest równoznaczny z uznaniem żądania za nieuzasadnione.

8. Koszty dostarczenia rzeczy wadliwej do miejsca wydania ponosi Przedsiębiorca.

9. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów z tytułu Umowy sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody, przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

 
§ 11. Dane osobowe
 

1. Administratorem danych osobowych Kupującego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem jest Paulina Hycnar – Wysoko Wrażliwa prowadząca działalność przy ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, Polska. Posiadająca NIP: 6751755647; REGON: 389899306.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych Kupującego reguluje „Polityka prywatności”, zamieszczona na stronie Sklepu internetowego www.wysokowrazliwa.pl.

 
§ 12. Prawa autorskie
 

Wszelkie treści zamieszczone w serwisie Sklepu internetowego www.wysokowrazliwa.pl, w tym w szczególności znaki graficzne, zdjęcia, opisy produktów oraz produkty cyfrowe wraz z ich zawartością tekstową oraz audio i wideo, są chronione prawami autorskimi w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich. Żaden z elementów treści publikowanych ww. serwisie nie może być rozpowszechniany lub kopiowany w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody właściciela tych treści tj. Pauliny Hycnar – Wysoko Wrażliwa z siedzibą w Krakowie.

Podczas zawierania Umowy Sprzedaży ze Sprzedającym, Kupująca akceptuje następujące postanowienia: 

1. Kupująca ma prawo korzystać z zakupionych produktów tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Zabrania się Kupującej udostępniać produkty lub dane do swojego konta innym podmiotom.

3. Zakupiony produkt nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej przez Kupującą lub osoby trzecie.

4. Zakupiony produkt w Sklepie Sprzedającego nie może być nieodpłatnie lub odpłatnie rozpowszechniany przez Kupującą jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie. 

5. Zakupiony produkt nie może być modyfikowany w jakiejkolwiek formie przez Kupującą.

6. Zakupiony produkt nie może być zwielokrotniony lub kopiowany przez Kupującą. 

§ 12. Konto Kupującej w Sklepie
 

1. Złożenie zamówienia możliwe jest tylko poprzez utworzenie konta w Sklepie (Konto Kupującej, inna nazwa: Panel Klientki). Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującej usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta w Sklepie.

2. Kupująca loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz utworzonego przez siebie hasła.

3. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu podczas składania zamówienia.

4. Rejestracji należy dokonać, wypełniając Formularz rejestracyjny, w którym należy podać informacje niezbędne do założenia Konta i realizacji zamówienia. Informacje niezbędne są wyraźnie oznaczone w Formularzu rejestracyjnym.

5. Z chwilą przesłania Formularza rejestracyjnego między Kupującą a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie Konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupująca może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto po zalogowaniu się do Konta Kupującej lub poprzez wysłanie maila na adres: kontakt@wysokowrazliwa.pl

6. W celu rozwiązania umowy o utrzymanie Konta wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres Sprzedawcy. W sytuacji gdy Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Kupującą oraz przyjętego przez Sklep internetowy, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

7. Zabronione jest zamieszczanie przez Kupującą wśród informacji dostępnych na Koncie treści o charakterze bezprawnym.

8. W celu zapewnienia Kupującej i przekazywanym danym bezpieczeństwa podczas korzystania ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupująca ma możliwość poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu poprzez kontakt mailowy.

10. W celu zmiany hasło do Konta Kupującej, Kupujący jest zobowiązany do przesłania prośby o zrestartowanie hasła do swojego konta na adres mailowy kontakt@wysokowrazliwa.pl. Oto przykładowa treść wiadomości mailowej, którą Kupujący może użyć w tym celu: „Proszę o zrestartowanie hasła do Konta Kupującego”.

11. Kupujący zobowiązuje się do zrestartowania hasła do Konta Kupującego niezwłocznie.

12. By przyspieszyć proces restartowania hasła Kupujący może podać w wiadomości mailowej adres mailowy, na jaki zarejestrowane jest Konto Kupującej, do którego Kupujący chce zrestartować hasło.

 
§ 13 . Opinie
 

1. Opinie dotyczące produktów i usług Sprzedawcy prezentowane na Stronach oraz w E-mailach są weryfikowane i pochodzą wyłącznie od osób, które współpracują ze Sprzedawcą lub korzystają z produktów i usług Sprzedawcy.

2. Żadna z tych opinii nie jest stworzona przez Sprzedawcę.

3. Weryfikacja opinii polega na przesłaniu przez Sprzedawcę prośby o zgodę na publikację opinii.

4. Jeśli Sprzedawca nie jest w stanie zweryfikować podmiotu, który wystawił opinię, takiej opinii nie zamieszcza.

5. Wszystkie opinie są zanonimizowane dla komfortu ich autorów, wyłączając opinie, których autorzy wystosowali wyraźną prośbę o brak anonimizacji.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyboru opinii, jakie prezentuje na swoich Stronach i E-mailach.

7. Sprzedawca prezentuje opinie, które najlepiej oddają produkt lub usługę, których dotyczą oraz dają najwięcej informacji pozwalających na podjęcie decyzji o zakupie produktu lub usługi.

 

§ 14 . Postanowienia końcowe
 

1. Dostępnymi środkami porozumiewania się Kupującego ze Sprzedawcą są:
− telefon – + 48 737 805 135 (telefon obsługuje sekretariat wirtualnego biura),
− e-mail – kontakt@wysokowrazliwa.pl

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku:
− wprowadzenia nowych lub zmiany istniejących, powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
− zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji, rekomendacji, wytycznych lub zaleceń,
− zmiany warunków rynkowych,
− wprowadzenie do oferty lub wycofania z oferty Produktów,
− zmiany w oferowanych form dostawy, odbioru, sposobów zapłaty, w procedurze rozpatrywania reklamacji itd. wynikające ze sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa Sprzedawcy,
− konieczności sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych, a także zapewnienia jednoznaczności postanowień Regulaminu, nie zwiększająca zakresu obowiązków i nie zmniejszająca zakresu uprawnień Kupującego.

3. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego jeżeli zostały zachowane wymagania z art. 384 Kodeksu cywilnego. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów lub Przedsiębiorców- konsumentów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian. O treści zmian Regulaminu Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.wysokowrazliwa.pl wiadomości o zmianie Regulaminu.

4. Każdy Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Kupującego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

5. We wszystkich sprawach wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy sprzedaży wyłączna jurysdykcja przysługuje sądom polskim

6. Spory powstałe pomiędzy Konsumentem lub Przedsiębiorcą- konsumentem a Sprzedawcą zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2021 r.

POBIERZ ZAŁĄCZNIK

 

KLAUZULA O NIEODPOWIEDZIALNOŚCI
 

Informacje zawarte na stronie internetowej: https://wysokowrazliwa.pl/, na stronie internetowej https://wysokowrazliwa.pl/blog/ wraz z plikami dostępnymi do pobrania i Produktami do kupienia w Sklepie (dalej łącznie: „Strony”) a także w wiadomościach e-mail z informacjami dotyczącymi psychologii i życia codziennego (dalej: „E-mail”), nie stanowią porady psychologicznej.

Wszelkie udostępniane materiały mają wyłącznie informacyjny oraz edukacyjny charakter. Informacje te nie mogą zastępować porady psychologicznej i profesjonalnego wsparcia terapeuty. Ewentualne wykorzystanie udostępnionych porad, zaleceń i rekomendacji powinno zostać uzgodnione z psychologiem lub terapeutą .

Wszystkie udostępnione informacje i treści zostały zebrane i opracowane przez Paulina Hycnar – Wysoko Wrażliwa w dobrej wierze i na podstawie wiarygodnych źródeł.

Jednakże Paulina Hycnar – Wysoko Wrażliwa, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie ponosi odpowiedzialności za:

– decyzje podejmowane przez użytkowników na podstawie udostępnionych na Stronach oraz w E-mail informacji,
– skutki wykorzystania informacji udostępnianych na Stronach oraz w E-mail,
– zawartość innych stron połączonych ze Stronami,
– bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez użytkowników Stron, odbiorców E-mail lub osoby trzecie straty, szkody, doznaną krzywdę,
– wypadki spowodowane przez użytkowników Stron lub osoby trzecie powstałe w wyniku działań związanych z korzystaniem z treści prezentowanej na Stronach,
– za ewentualne szkody związane z wykorzystaniem informacji zawartych na Stronach lub w E-mail,
– za treść komentarzy i opinii pozostawionych na Stronach przez osoby trzecie.

Użytkowanie Stron oraz prowadzenie korespondencji mailowej z Paulina Hycnar – Wysoko Wrażliwa jest równoznaczne z oświadczeniem przez użytkownika, iż zapoznał się z powyższymi informacjami i warunkami, rozumie ich treść i w pełni je akceptuje

Masz pytania dotyczące regulaminu mojej strony?